Regulamin

REGULAMIN

  1. Półmaratonu im. Janusza Kusocińskiego

CEL
1. Upamiętnienie sylwetki wielkiego człowieka i sportowca Janusza Kusocińskiego mieszkańca Powiatu Warszawskiego Zachodniego – Gminy Ożarów Mazowiecki.

  1. Popularyzacja, promocja sportu i zdrowia, a także zachęcanie do aktywnego spędzania wolnego czasu.
  2. Promocja Mazowsza, Promocja Powiatu Warszawskiego Zachodniego oraz Gminy Leszno, Miasta i Gminy Błonie, Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki, Gminy Stare Babice, Gminy Izabelin oraz Gminy Kampinos.

ORGANIZATOR I PARTNERZY
Organizatorem biegu jest:
Powiat Warszawski Zachodni
05-850 Ożarów Mazowiecki,
ul. Poznańska 129/133,
NIP: 527-218-53-41

Partnerzy:
Gmina Leszno, Miasto i Gmina Błonie, Miasto i Gmina Ożarów Mazowiecki, Gmina Stare Babice, Gmina Izabelin oraz Gmina Kampinos.


Biuro organizacyjne półmaratonu:

Wydział Spraw Obywatelskich i Promocji, Powiat Warszawski Zachodni,
05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 129/133, pokój 138.

Koordynator – Adrian Osiński – kom: 509 417 812, a.osinski@polmaraton.pwz.pl

TERMIN I MIEJSCE

Półmaraton odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2022 r. (sobota) ze startem w Lesznie
przy ul. Szkolnej (okolice Zespołu Sportowo-Rekreacyjnego w Lesznie) i metą w Borzęcinie Dużym przy ul. Jana III Sobieskiego (Ogólnodostępna Strefa Rekreacji Dziecięcej w Gminie Stare Babice).

Start Półmaratonu nastąpi o godzinie 17:00. Linia startu zostanie zamknięta po 10 minutach od strzału startera.

Długość trasy biegu: 21,0975 km.

Trasa posiada dwie agrafki:

  • o długości 1 000 m zaczynającą się na około 15 km trasy
  • o długości 500 m zaczynającą się na około 18 km trasy

Trasa będzie oznaczona znakami poziomymi co 1 kilometr i pionowymi co 5 kilometrów.

 

POMIAR I LIMIT CZASU

Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 3 godziny. Zawodnicy, którzy po upływie
3 godzin od strzału startera nie dotrą do mety, ale przekroczą już znacznik 20 kilometra otrzymują dodatkowo 10 minut na dotarcie do mety i regulaminowe ukończenie biegu. Pozostałe osoby znajdujące się na trasie zobowiązane są do przerwania biegu i zejścia
z trasy lub dojechania do mety mikrobusem/autokarem z napisem „KONIEC BIEGU”.

Każdy zawodnik podczas weryfikacji otrzyma numer startowy zintegrowany z chipem
do pomiaru czasu. Jego właściwe zamocowanie (na przodzie koszulki) jest warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym.

 

PUNKTY ODŻYWIANIA, ODŚWIEŻANIA I KONTROLNE

Punkty regeneracyjne zaopatrzone w napój izotoniczny, wodę i banany będą rozmieszczone w odstępach co ok. 5 km. Na trasie znajdować się będą trzy punkty odżywiania (5, 10, 15 km). Organizator nie dopuszcza odżywek zawodników.

Wszyscy uczestnicy biegu otrzymują możliwość korzystania z punktów odświeżania
na trasie biegu oraz pakiet regeneracyjny na mecie (napoje, ciepły posiłek).
Dodatkowo Organizator zapewnia obsługę medyczną oraz depozyt ubraniowy na czas trwania biegu.

BIURO ZAWODÓW Biuro Zawodów będzie czynne:

– 20 sierpnia (sobota) w godzinach 10:00 – 16:15

Adres Biura Zawodów: Zespół Sportowo-Rekreacyjny, 05-084 Leszno, ul. Szkolna 10.
W Biurze Zawodów zawodnicy otrzymują pakiety startowe. Pakiety startowe nieodebrane
w Biurze Zawodów nie będą wysyłane ani wydawane w terminie późniejszym. Pakiety startowe zawierają: numer startowy zintegrowany z chipem do pomiaru czasu, agrafki, kupon na posiłek regeneracyjny oraz możliwość spersonalizowanego graweru rewersu medalu na mecie biegu

UCZESTNICTWO
W 10. Półmaratonie im. Janusza Kusocińskiego prawo startu mają te osoby, które najpóźniej do dnia 20 sierpnia 2022 roku ukończą 18 lat. Wszyscy zawodnicy startujący
w półmaratonie muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów podczas odbioru pakietów startowych w dniu 20 sierpnia 2022 r.

Odbiór numeru startowego odbywa się na podstawie dokumentu ze zdjęciem. Nie wymaga się zaświadczenia lekarskiego. Zawodnik podpisuje dobrowolne oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na start w półmaratonie. Podpisanie powyższego oświadczenia o stanie zdrowia pozwalającym na start w półmaratonie jest warunkiem koniecznym dopuszczenia do udziału w półmaratonie.

Możliwy jest odbiór pakietu startowego przez osobę upoważnioną na podstawie upoważnienia i kserokopii dokumentu ze zdjęciem.

Organizator nie wyraża zgody na start osób z numerem startowym przypisanym do innego zawodnika. Zawodnik startujący z numerem startowym, do którego przypisane są dane innej osoby jest dyskwalifikowany.

Zapisując się na półmaraton, zawodnik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem zawodów i zobowiązuje się go przestrzegać.

Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numer startowy oraz chip.
Numery startowe muszą być przymocowane do koszulek sportowych na przodzie koszulki (na wysokości klatki piersiowej). Niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego
w części lub w całości oraz jego modyfikowanie. Zawodnicy startujący bez widocznych numerów startowych są dyskwalifikowani. W półmaratonie udział biorą jedynie biegacze.

Organizator nie dopuszcza do udziału w biegu osób na wózkach oraz rolkarzy.

Dopuszcza się możliwość startu zawodników z wózkami dziecięcymi typu „Jogger”.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów, zwracając tym samym wniesioną opłatę startową.

Uczestników Półmaratonu obowiązują przepisy ustawy o ruchu drogowym z dnia
20 czerwca 1997 r. (Dz.U.2022.655 ze zm.) oraz niniejszy regulamin.

Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających i dopingujących.

Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli antydopingowej.

Decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania biegu są ostateczne i niezmienne. Organizator określa limit startujących na 350 osób. Limit ten może zostać zmieniony wedle uznania organizatora.

ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej:  www.polmaraton.pwz.pl

W formularzu zgłoszenia uczestnik może określić czy i do jakiej drużyny należy (kategoria drużynowa).

Zgłoszenia online zostaną zawieszone w dniu 13 sierpnia 2022 roku o godzinie 23:59.
Po tym terminie zgłoszenia nie będą możliwe.

UWAGA! Zapisy zostaną zamknięte również w momencie osiągnięcia limitu 350 opłaconych/zaksięgowanych zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia limitu uczestników.

OPŁATY
Opłata startowa wynosi 100,00 zł. Po uprzednim zarejestrowaniu się w systemie zapisów na stronie internetowej każdy uczestnik jest zobowiązany do wniesienia opłaty startowej
w ciągu 7 dni od momentu dokonania zgłoszenia/rejestracji online. W przeciwnym wypadku jego zgłoszenie zostanie anulowane !!!

Opłaty należy dokonać na konto bankowe: 63 1090 1056 0000 0001 4916 5123, Powiat Warszawski Zachodni, 05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 129/133, z dopiskiem: „10. Półmaraton im. J. Kusocińskiego” oraz podać imię i nazwisko oraz datę urodzenia.

WAŻNE!!! Kompleksowe zgłoszenie zawodnika to rejestracja elektroniczna
wraz z wniesieniem opłaty startowej. Na liście zgłoszonych będą wyświetlane jedynie zgłoszone osoby z opłaconym startem. Najszybsze przydzielenie numeru startowego (po uprzedniej elektronicznej rejestracji) daje opłata poprzez system „dotpay”.

Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, ostatnim dniem wnoszenia opłaty online jest dzień 13 sierpnia (sobota) 2022 r. Podczas pracy biura zawodów nie będą przyjmowane opłaty. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi niezależnie od przyczyn leżących po stronie Uczestnika w tym np. niepodpisania oświadczenia o stanie zdrowia pozwalającym na start w półmaratonie. Nie ma możliwości przenoszenia raz wniesionej opłaty na rzecz innego zawodnika.

 

KLASYFIKACJE
Podczas Półmaratonu prowadzone będą następujące klasyfikacje:

– klasyfikacja generalna mężczyzn i kobiet,

– klasyfikacje wiekowe w podziale na kobiety i mężczyzn:

K-20 – M-20 (rocznik 2004-1993)

K-30 – M-30 (rocznik 1992-1983)

K-40 – M-40 (rocznik 1982-1973)

K-50 – M-50 (rocznik 1972-1963)

K-60 – M-60 (rocznik 1962 -1953)

K-70 – M-70 (rocznik 1952 i starsi)

– kategoria drużynowa 3 najlepszych zawodników (suma czasów 3 najlepszych zawodników z drużyny) mogą być drużyny mieszane damsko-męskie,

– trzech najlepszych zawodników z Powiatu Warszawskiego Zachodniego,

– trzy najlepsze zawodniczki z Powiatu Warszawskiego Zachodniego,

– trzy najlepsze zawodniczki z samorządów,

– trzech najlepszych zawodników z samorządów.

NAGRODY
Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą 10. Półmaraton im. Janusza Kusocińskiego otrzymają na mecie pamiątkowe medale.

Zdobywcy miejsc I -III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn oraz zdobywcy miejsc
I – III w klasyfikacjach wiekowych otrzymają pamiątkowe statuetki.

Dodatkowo Organizator przewiduje nagrody pieniężne w formie voucherów
dla 3 pierwszych mężczyzn i 3 pierwszych kobiet na mecie biegu.

Wysokość nagród (dotyczy kategorii OPEN):

Za zajęcie I miejsca w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn nagrody w formie voucherów– 1500,00 zł.

Za zajęcie II miejsca w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn – nagrody w formie voucherów – 1000,00 zł.

Za zajęcie III miejsca w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn – nagrody w formie voucherów –  500,00 zł.

Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród rzeczowych
w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach oraz do stworzenia dodatkowych klasyfikacji.

 

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).Przekazanie danych osobowych Uczestników jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w Półmaratonie.

Administratorem danych osobowych jest: Datasport ul. Okrężna 22, 58-310 Szczawno-Zdrój, NIP: 886-002-17-67.

Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania
i usuwania, jak i złożenia sprzeciwu co do ich dalszego przetwarzania przez Organizatora.

Uczestnikowi przysługuje także prawo do wniesienia skargi do urzędu nadzorczego, jeśli uzna, że doszło do naruszenia jego danych osobowych.

Dane osobowe Uczestników umieszczone w Formularzu Rejestracyjnym mogą być przetwarzane:

  1. a) w zakresie prowadzenia i realizacji 10. Półmaratonu im. Janusza Kusocińskiego,
  2. b) w celu przyszłych działań marketingowych dotyczących działalności, produktów
    i usług Organizatora oraz podmiotów z nim powiązanych, pod warunkiem wyrażenia osobnej zgody.
  3. c) ponadto, na podstawie zgody dane osobowe Uczestnika mogą być przetwarzane w celu informowania go o przyszłych imprezach Organizatora, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.

Po otrzymaniu stosownej zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika
w zakresie niezbędnym dla potrzeb realizacji imprezy 10. Półmaraton im. Janusza Kusocińskiego, Organizator będzie uprawniony do wysyłania Uczestnikom
w dowolnym czasie wiadomości w zakresie prowadzenia i realizacji Półmaratonu oraz funkcjonowania strony internetowej (przypomnienia, komunikaty systemowe, powiadomienia techniczne, ważne ogłoszenia).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane
do przedniej części koszulek sportowych. Zasłanianie numeru startowego w części
lub w całości lub jego modyfikacja (obcinanie, zaginanie, itp.) jest zabroniona i grozi dyskwalifikacją.
Przebywanie na trasie 10. Półmaratonu im. Janusza Kusocińskiego bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane
z trasy przez obsługę trasy biegu. Zabrania się poruszania po trasie biegu na rowerach, rolkach, deskorolkach oraz innych urządzeniach mechanicznych bez ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolone jest również korzystanie z kijków typu nordic walking.
Pod groźbą dyskwalifikacji zabrania się wbiegania na krawężniki, chodniki i inne części drogi niebędące jezdnią. Zawodnicy skracający wyznaczoną przez organizatora trasę biegu będą dyskwalifikowani.

Pisemne protesty dotyczące organizacji i wyników biegu przyjmowane są do dnia
21 sierpnia (poniedziałek) 2022 r. do godziny 12:00 na adres mailowy: aosinski@pwz.pl. Protesty będą rozpatrywane w ciągu 48 godzin, zaś ostateczne i oficjalne wyniki zawodów zostaną ogłoszone najpóźniej w dniu 14 września 2022 r.

Depozyty: zawodnicy mogą zdeponować rzeczy w autokarze w okolicach bramy wjazdowej
Zespołu Sportowo-Rekreacyjnego, 05-084 Leszno, ul. Szkolna 10, otrzymają tam worek oznaczony numerem startowym. Worek można odebrać na mecie biegu tylko
na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.

Uwaga: zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów. Organizator nie ubezpiecza zawodników. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika bezpośrednio przed startem oraz w czasie biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez Uczestnika.

Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi 10. Półmaratonu im. Janusza Kusocińskiego.