Regulamin

REGULAMIN

 1. Półmaratonu im. Janusza Kusocińskiego

CEL
1. Upamiętnienie sylwetki wielkiego człowieka i sportowca Janusza Kusocińskiego mieszkańca Powiatu Warszawskiego Zachodniego – Gminy Ożarów Mazowiecki.

 1. Popularyzacja, promocja sportu i zdrowia, a także zachęcanie do aktywnego spędzania wolnego czasu.
 2. Promocja Mazowsza, Promocja Powiatu Warszawskiego Zachodniego oraz Gminy Błonie, Gminy Leszno, Gminy Ożarów Mazowiecki, Gminy Stare Babice, Gminy Izabelin oraz Gminy Kampinos.

ORGANIZATOR I PARTNERZY
Organizatorem biegu jest:
Powiat Warszawski Zachodni
05-850 Ożarów Mazowiecki,
ul. Poznańska 129/133,
NIP: 527-218-53-41

Partnerzy:
Gmina Błonie, Gmina Leszno,  Gmina Ożarów Mazowiecki, Gmina Stare Babice, Gmina Izabelin oraz Gmina Kampinos.


Biuro organizacyjne półmaratonu:

Wydział Spraw Obywatelskich i Promocji, Powiat Warszawski Zachodni,
05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 129/133, pokój 138.

Koordynator – Adrian Osiński – kom: 509 417 812, a.osinski@polmaraton.pwz.pl

TERMIN I MIEJSCE

Półmaraton odbędzie się w dniu 1 października 2023 r. (niedziela) ze startem w Błoniu przy ul. Lesznowskiej (okolice LKS „Olymp” Błonie) i metą w Borzęcinie Dużym przy
ul. Jana III Sobieskiego (Ogólnodostępna Strefa Rekreacji Dziecięcej w Gminie Stare Babice).

Start Półmaratonu nastąpi o godzinie 10:00. Linia startu zostanie zamknięta po 10 minutach od strzału startera.

Długość trasy biegu: 21,0975 km. Trasa jest atestowana, w całości asfaltowa i płaska. Trasa posiada jedną agrafkę o długości 860 m zaczynającą się na około 15 km trasy.

Trasa będzie oznaczona znakami poziomymi co 1 kilometr i pionowymi co 5 kilometrów.

 

POMIAR I LIMIT CZASU

Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 3 godziny. Zawodnicy, którzy po upływie
3 godzin od strzału startera nie dotrą do mety, ale przekroczą już znacznik 20 kilometra otrzymują dodatkowo 10 minut na dotarcie do mety i regulaminowe ukończenie biegu. Pozostałe osoby znajdujące się na trasie zobowiązane są do przerwania biegu i zejścia
z trasy lub dojechania do mety mikrobusem/autokarem z napisem „KONIEC BIEGU”.

Każdy zawodnik podczas weryfikacji otrzyma numer startowy zintegrowany z chipem
do pomiaru czasu. Jego właściwe zamocowanie (na przodzie koszulki) jest warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym.

 

PUNKTY ODŻYWIANIA, ODŚWIEŻANIA I KONTROLNE

Punkty regeneracyjne zaopatrzone w napój izotoniczny, wodę i banany będą rozmieszczone w odstępach co ok. 5 km. Na trasie znajdować się będą trzy punkty odżywiania (5, 10, 15 km). Organizator nie dopuszcza odżywek zawodników.

Wszyscy uczestnicy biegu otrzymują możliwość korzystania z punktów odświeżania
na trasie biegu oraz pakiet regeneracyjny na mecie (napoje, ciepły posiłek).
Dodatkowo Organizator zapewnia obsługę medyczną, depozyt ubraniowy na czas trwania biegu oraz transport po ukończeniu biegu, z mety w Borzęcinie Dużym, do miejsca startu w Błoniu. Autobusy będą odjeżdżać w miarę zapełniania się.

BIURO ZAWODÓW Biuro Zawodów będzie czynne:

– 29 września (piątek) w godzinach 12:00 – 19:00

– 1 października (niedziela) w godzinach 7:30 – 9:15

Adres Biura Zawodów: LKS Olymp Błonie, 05-870 Błonie, ul. Lesznowska 15a.
W Biurze Zawodów zawodnicy otrzymują pakiety startowe. Pakiety startowe nieodebrane
w Biurze Zawodów nie będą wysyłane ani wydawane w terminie późniejszym. Pakiety startowe zawierają: numer startowy zintegrowany z chipem do pomiaru czasu, agrafki, kupon na posiłek regeneracyjny oraz możliwość spersonalizowanego graweru rewersu medalu na mecie biegu

UCZESTNICTWO
W 11. Półmaratonie im. Janusza Kusocińskiego prawo startu mają te osoby, które najpóźniej do dnia 1 października 2023 roku ukończą 18 lat. Wszyscy zawodnicy startujący w półmaratonie muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów podczas odbioru pakietów startowych w dniach 29 września oraz 1 października 2023 roku.

Odbiór numeru startowego odbywa się na podstawie dokumentu ze zdjęciem. Nie wymaga się zaświadczenia lekarskiego. Zawodnik podpisuje dobrowolne oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na start w półmaratonie. Podpisanie powyższego oświadczenia
o stanie zdrowia pozwalającym na start w półmaratonie jest warunkiem koniecznym dopuszczenia do udziału w półmaratonie.

Możliwy jest odbiór pakietu startowego przez osobę upoważnioną na podstawie upoważnienia i kserokopii dokumentu ze zdjęciem.

Organizator nie wyraża zgody na start osób z numerem startowym przypisanym do innego zawodnika. Zawodnik startujący z numerem startowym, do którego przypisane są dane innej osoby jest dyskwalifikowany.

Zapisując się na półmaraton, zawodnik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem zawodów i zobowiązuje się go przestrzegać.

Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numer startowy oraz chip.
Numery startowe muszą być przymocowane do koszulek sportowych na przodzie koszulki (na wysokości klatki piersiowej). Niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego
w części lub w całości oraz jego modyfikowanie. Zawodnicy startujący bez widocznych numerów startowych są dyskwalifikowani. W półmaratonie udział biorą jedynie biegacze.

Organizator nie dopuszcza do udziału w biegu osób na wózkach oraz rolkarzy.

Dopuszcza się możliwość startu zawodników z wózkami dziecięcymi typu „Jogger”.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów, zwracając tym samym wniesioną opłatę startową.

Uczestników Półmaratonu obowiązują przepisy ustawy o ruchu drogowym z dnia
20 czerwca 1997 r. (Dz.U.2022.655 ze zm.) oraz niniejszy regulamin.

Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających i dopingujących.

Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli antydopingowej.

Decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania biegu są ostateczne i niezmienne. Organizator określa limit startujących na 350 osób. Limit ten może zostać zmieniony wedle uznania organizatora.

ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej:  www.polmaraton.pwz.pl

W formularzu zgłoszenia uczestnik może określić czy i do jakiej drużyny należy (kategoria drużynowa).

Zgłoszenia online zostaną zawieszone 29 września 2023 roku o godzinie 23:59.

Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów po uprzednim ukazaniu dowodu wpłaty, jeśli limit 350 miejsc nie zostanie wcześniej wyczerpany. Podczas pracy biura zawodów nie będą przyjmowane opłaty.

UWAGA! Zapisy zostaną zamknięte również w momencie osiągnięcia limitu 350 opłaconych/zaksięgowanych zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia limitu uczestników.

OPŁATY
Wysokość opłaty startowej wynosi:

 • do dnia 30 kwietnia 2023 roku – 70 zł
 • do dnia 30 czerwca 2023 roku – 90 zł
 • do dnia 15 września 2023 roku – 100 zł
 • po 15 września 2023 roku – 120 zł

Po uprzednim zarejestrowaniu się w systemie zapisów na stronie internetowej każdy uczestnik jest zobowiązany do wniesienia opłaty startowej
w ciągu 3 dni od momentu dokonania zgłoszenia/rejestracji online. W przeciwnym wypadku jego zgłoszenie zostanie anulowane !!!

Opłaty należy dokonać na konto bankowe: 63 1090 1056 0000 0001 4916 5123, Powiat Warszawski Zachodni, 05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 129/133, z dopiskiem: „11. Półmaraton im. J. Kusocińskiego” oraz podać imię i nazwisko oraz datę urodzenia.

WAŻNE!!! Kompleksowe zgłoszenie zawodnika to rejestracja elektroniczna
wraz z wniesieniem opłaty startowej. Na liście zgłoszonych będą wyświetlane jedynie zgłoszone osoby z opłaconym startem. Najszybsze przydzielenie numeru startowego
(po uprzedniej elektronicznej rejestracji) daje opłata poprzez system „dotpay”.

Zgłoszenia online zostaną zawieszone 29 września 2023 roku o godzinie 23:59.

Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów po uprzednim ukazaniu dowodu wpłaty, jeśli limit 350 miejsc nie zostanie wcześniej wyczerpany. Podczas pracy biura zawodów nie będą przyjmowane opłaty. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi niezależnie od przyczyn leżących po stronie Uczestnika w tym np. niepodpisania oświadczenia o stanie zdrowia pozwalającym na start w półmaratonie. Nie ma możliwości przenoszenia raz wniesionej opłaty na rzecz innego zawodnika.

 

KLASYFIKACJE
Podczas Półmaratonu prowadzone będą następujące klasyfikacje:

– klasyfikacja generalna mężczyzn i kobiet,

– klasyfikacje wiekowe w podziale na kobiety i mężczyzn:

K-20 – M-20 (rocznik 2005-1994)

K-30 – M-30 (rocznik 1993-1984)

K-40 – M-40 (rocznik 1983-1974)

K-50 – M-50 (rocznik 1973-1964)

K-60 – M-60 (rocznik 1963 -1954)

K-70 – M-70 (rocznik 1953 i starsi)

– kategoria drużynowa 3 najlepszych zawodników (suma czasów 3 najlepszych zawodników z drużyny) mogą być drużyny mieszane damsko-męskie,

– trzech najlepszych zawodników z Powiatu Warszawskiego Zachodniego,

– trzy najlepsze zawodniczki z Powiatu Warszawskiego Zachodniego,

– trzy najlepsze zawodniczki z samorządów,

– trzech najlepszych zawodników z samorządów.

NAGRODY
Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą 11. Półmaraton im. Janusza Kusocińskiego otrzymają na mecie pamiątkowe medale.

Zdobywcy miejsc I -III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn oraz zdobywcy miejsc
I – III w klasyfikacjach wiekowych otrzymają pamiątkowe statuetki.

Dodatkowo Organizator przewiduje nagrody pieniężne w formie voucherów
dla 3 pierwszych mężczyzn i 3 pierwszych kobiet na mecie biegu.

Wysokość nagród (dotyczy kategorii OPEN):

Za zajęcie I miejsca w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn nagrody w formie voucherów– 1500,00 zł.

Za zajęcie II miejsca w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn – nagrody w formie voucherów – 1000,00 zł.

Za zajęcie III miejsca w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn – nagrody w formie voucherów –  500,00 zł.

Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród rzeczowych
w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach oraz do stworzenia dodatkowych klasyfikacji.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).Przekazanie danych osobowych Uczestników jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w Półmaratonie.

Administratorem danych osobowych jest: Datasport ul. Okrężna 22, 58-310 Szczawno-Zdrój, NIP: 886-002-17-67.

Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania
i usuwania, jak i złożenia sprzeciwu co do ich dalszego przetwarzania przez Organizatora.

Uczestnikowi przysługuje także prawo do wniesienia skargi do urzędu nadzorczego, jeśli uzna, że doszło do naruszenia jego danych osobowych.

Dane osobowe Uczestników umieszczone w Formularzu Rejestracyjnym mogą być przetwarzane:

 1. a) w zakresie prowadzenia i realizacji 11. Półmaratonu im. Janusza Kusocińskiego,
 2. b) w celu przyszłych działań marketingowych dotyczących działalności, produktów
  i usług Organizatora oraz podmiotów z nim powiązanych, pod warunkiem wyrażenia osobnej zgody.
 3. c) ponadto, na podstawie zgody dane osobowe Uczestnika mogą być przetwarzane w celu informowania go o przyszłych imprezach Organizatora, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.

Po otrzymaniu stosownej zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika
w zakresie niezbędnym dla potrzeb realizacji imprezy 11. Półmaraton im. Janusza Kusocińskiego, Organizator będzie uprawniony do wysyłania Uczestnikom
w dowolnym czasie wiadomości w zakresie prowadzenia i realizacji Półmaratonu oraz funkcjonowania strony internetowej (przypomnienia, komunikaty systemowe, powiadomienia techniczne, ważne ogłoszenia).

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane
do przedniej części koszulek sportowych. Zasłanianie numeru startowego w części
lub w całości lub jego modyfikacja (obcinanie, zaginanie, itp.) jest zabroniona i grozi dyskwalifikacją.
Przebywanie na trasie 11. Półmaratonu im. Janusza Kusocińskiego bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane
z trasy przez obsługę trasy biegu. Zabrania się poruszania po trasie biegu na rowerach, rolkach, deskorolkach oraz innych urządzeniach mechanicznych bez ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolone jest również korzystanie z kijków typu nordic walking.
Pod groźbą dyskwalifikacji zabrania się wbiegania na krawężniki, chodniki i inne części drogi niebędące jezdnią. Zawodnicy skracający wyznaczoną przez organizatora trasę biegu będą dyskwalifikowani.

Pisemne protesty dotyczące organizacji i wyników biegu przyjmowane są do dnia
2 października (poniedziałek) 2023 r. do godziny 12:00 na adres mailowy: aosinski@pwz.pl. Protesty będą rozpatrywane w ciągu 48 godzin, zaś ostateczne i oficjalne wyniki zawodów zostaną ogłoszone najpóźniej w dniu 25 października 2023 r.

Depozyty: zawodnicy mogą zdeponować rzeczy w autokarze przy bramie wjazdowej LKS „Olymp” Błonie, otrzymają tam worek oznaczony numerem startowym. Worek można odebrać na mecie biegu tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności
za pobranie worka przez inną osobę.

Uwaga: zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów. Organizator nie ubezpiecza zawodników. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika bezpośrednio przed startem oraz w czasie biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez Uczestnika.

Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi 11. Półmaratonu im. Janusza Kusocińskiego.