Regulamin

REGULAMIN

9. Półmaratonu im. Janusza Kusocińskiego

 

CEL

 1. Upamiętnienie sylwetki wielkiego człowieka i sportowca Janusza Kusocińskiego mieszkańca Powiatu Warszawskiego Zachodniego – Gminy Ożarów Mazowiecki.
 2. Popularyzacja, promocja sportu i zdrowia, a także zachęcanie do aktywnego spędzania wolnego czasu.
 3. Promocja Mazowsza, Promocja Powiatu Warszawskiego Zachodniego oraz Miasta i Gminy Błonie, Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki, Gminy Stare Babice, Gminy Leszno, Gminy Kampinos oraz Gminy Izabelin.

ORGANIZATOR I PARTNERZY

Organizatorem biegu jest:
Powiat Warszawski Zachodni
05-850 Ożarów Mazowiecki,
ul. Poznańska 129/133,
NIP: 527-218-53-41

Partnerzy:
Miasto i Gmina Błonie, Miasto i Gmina Ożarów Mazowiecki, Gmina Stare Babice, Gmina Leszno, Gmina Kampinos oraz Gmina Izabelin.

Biuro organizacyjne półmaratonu:
Wydział Spraw Obywatelskich i Promocji, Powiat Warszawski Zachodni,
05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 129/133, pokój 4B.

Dyrektor Półmaratonu – Radosław Karpiński – kom: 604 199 757, r.karpinski@polmaraton.pwz.pl

Koordynator – Jarosław Płóciennik – kom: 502 833 999, j.plociennik@polmaraton.pwz.pl

Koordynator – Dariusz Ciećwierz kom: 605 440 718 d.ciecwierz@polmaraton.pwz.pl

TERMIN I MIEJSCE

Półmaraton odbędzie się w dniu 18 sierpnia 2019 r. (niedziela) ze startem w Błoniu przy
ul. Lesznowskiej (okolice LKS „Olymp” Błonie) i metą w Borzęcinie Dużym przy ul. Jana III Sobieskiego (Ogólnodostępna Strefa Rekreacji Dziecięcej w Gminie Stare Babice).
Start Półmaratonu nastąpi o godzinie 10:00. Linia startu zostanie zamknięta po 10 minutach od strzału startera.
Długość trasy biegu: 21,0975 km. Trasa jest atestowana, w całości asfaltowa i płaska. Trasa posiada jedną agrafkę o długości 860 m zaczynającą się na około 15 km trasy.
Trasa będzie oznaczona znakami poziomymi co 1 kilometr i pionowymi co 5 kilometrów.

POMIAR I LIMIT CZASU

Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 3 godziny. Zawodnicy, którzy po upływie
3 godzin od strzału startera nie dotrą do mety, ale przekroczą już znacznik 20 kilometra otrzymują dodatkowo 10 minut na dotarcie do mety i regulaminowe ukończenie biegu. Pozostałe osoby znajdujące się na trasie zobowiązane są do przerwania biegu i zejścia
z trasy lub dojechania do mety mikrobusem/autokarem z napisem „KONIEC BIEGU”.
Każdy zawodnik podczas weryfikacji otrzyma numer startowy zintegrowany z chipem do pomiaru czasu. Jego właściwe zamocowanie (na przodzie koszulki) jest warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym.

PUNKTY ODŻYWIANIA, ODŚWIEŻANIA I KONTROLNE

Punkty regeneracyjne zaopatrzone w napój izotoniczny, wodę i banany będą rozmieszczone w odstępach co ok. 5 km. Na trasie znajdować się będą trzy punkty odżywiania (5, 10, 15 km). Dodatkowy punkt odżywiania będzie zlokalizowany około 18-20 km w przypadku upalnej pogody. Organizator nie dopuszcza odżywek zawodników.
Wszyscy uczestnicy biegu otrzymują możliwość korzystania z punktów odświeżania na trasie biegu oraz pakiet regeneracyjny na mecie (napoje, ciepły posiłek).
Dodatkowo Organizator zapewnia obsługę medyczną, możliwość skorzystania z pomocy fizjoterapeutów, depozyt ubraniowy na czas trwania biegu oraz możliwość skorzystania
z natrysków.

BIURO ZAWODÓW

Biuro Zawodów będzie czynne:

– 17 sierpnia (sobota) w godzinach 15:00 – 21:00

– 18 sierpnia (niedziela) w godzinach 7:30 – 9:15

Adres Biura Zawodów: LKS Olymp Błonie, 05-870 Błonie, ul. Lesznowska 15a.
W Biurze Zawodów zawodnicy otrzymują pakiety startowe. Pakiety startowe zawierają: numer startowy zintegrowany z chipem do pomiaru czasu, agrafki, pamiątkową koszulkę oraz pakiet sponsorski.

UCZESTNICTWO
W 9. Półmaratonie im. Janusza Kusocińskiego prawo startu mają te osoby, które najpóźniej do dnia 18 sierpnia 2019 roku ukończą 18 lat. Wszyscy zawodnicy startujący w półmaratonie muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów podczas odbioru pakietów startowych w dniach 17-18 sierpnia 2019 r.
Odbiór numeru startowego odbywa się na podstawie dokumentu ze zdjęciem. Nie wymaga się zaświadczenia lekarskiego. Zawodnik podpisuje dobrowolne oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na start w półmaratonie.
Możliwy jest odbiór pakietu startowego przez osobę upoważnioną na podstawie upoważnienia i kserokopii dokumentu ze zdjęciem.
Organizator nie wyraża zgody na start osób z numerem startowym przypisanym do innego zawodnika. Zawodnik startujący z numerem startowym, do którego przypisane są dane innej osoby jest dyskwalifikowany.
Zapisując się na półmaraton, zawodnik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem zawodów i zobowiązuje się go przestrzegać.
Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numer startowy oraz chip. Numery startowe muszą być przymocowane do koszulek sportowych na przodzie koszulki (na wysokości klatki piersiowej). Niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w części lub w całości oraz jego modyfikowanie. Zawodnicy startujący bez widocznych numerów startowych są dyskwalifikowani. W półmaratonie udział biorą jedynie biegacze.
Organizator nie dopuszcza do udziału w biegu osób na wózkach oraz rolkarzy.
Dopuszcza się możliwość startu zawodników z wózkami dziecięcymi typu „Jogger”.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów, zwracając tym samym wniesioną opłatę startową.
Uczestników Półmaratonu obowiązują przepisy ustawy o ruchu drogowym z dnia
20 czerwca 1997 r. (Dz.U.2017.1260 ze zm.) oraz niniejszy regulamin.
Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających i dopingujących.
Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli antydopingowej.
Decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania biegu są ostateczne i niezmienne. Organizator określa limit startujących na 700 osób. Limit ten może zostać zmieniony wedle uznania organizatora. Mile widziany udział w biegu w koszulce 9. Półmaratonu im. Janusza Kusocińskiego przekazanej w pakiecie startowym.

ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronach internetowych – polmaraton.pwz.pl, www.maratonypolskie.pl.
Zgłoszenia online zostaną zawieszone w dniu 11 sierpnia 2019 roku o godzinie 23:59. Po tym terminie zgłoszenia nie będą możliwe.
UWAGA! Zapisy zostaną zamknięte również w momencie osiągnięcia limitu 700 opłaconych/zaksięgowanych zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia limitu uczestników.

OPŁATY
Opłata startowa wynosi 60,00 zł. Po uprzednim zarejestrowaniu się w systemie zapisów na stronie internetowej każdy uczestnik jest zobowiązany do wniesienia opłaty startowej w ciągu 7 dni od momentu dokonania zgłoszenia/rejestracji online. W przeciwnym wypadku jego zgłoszenie zostanie anulowane !!!
Opłaty należy dokonać na konto bankowe: 29 1240 6973 1111 0010 8702 8707, Powiat Warszawski Zachodni, 05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 129/133, z dopiskiem:
„9. Półmaraton im. J. Kusocińskiego” oraz podać imię i nazwisko oraz datę urodzenia.

WAŻNE!!! Kompleksowe zgłoszenie zawodnika to rejestracja elektroniczna wraz
z wniesieniem opłaty startowej. Na liście zgłoszonych będą wyświetlane jedynie zgłoszone osoby z opłaconym startem. Najszybsze przydzielenie numeru startowego (po uprzedniej elektronicznej rejestracji) daje opłata poprzez system „dotpay”.

Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, ostatnim dniem wnoszenia opłaty online jest dzień 11 sierpnia (niedziela) 2019 r. Podczas pracy biura zawodów nie będą przyjmowane opłaty. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi niezależnie od przyczyn leżących po stronie Uczestnika. Nie ma możliwości przenoszenia raz wniesionej opłaty na rzecz innego zawodnika.

KLASYFIKACJE
Podczas Półmaratonu prowadzone będą następujące klasyfikacje:

– klasyfikacja generalna mężczyzn i kobiet,

– klasyfikacje wiekowe w podziale na kobiety i mężczyzn:

K-20 – M-20 (rocznik 2001-1990)

K-30 – M-30 (rocznik 1989-1980)

K-40 – M-40 (rocznik 1979-1970)

K-50 – M-50 (rocznik 1969-1960)

K-60 – M-60 (rocznik 1959 -1950)

K-70 – M-70 (rocznik 1949 i starsi)

– kategoria drużynowa 3 najlepszych zawodników (suma czasów 3 najlepszych zawodników
z drużyny) mogą być drużyny mieszane damsko-męskie,

– trzech najlepszych zawodników z Powiatu Warszawskiego Zachodniego,

– trzy najlepsze zawodniczki z Powiatu Warszawskiego Zachodniego,

– trzy najlepsze zawodniczki z samorządów,

– trzech najlepszych zawodników z samorządów.

 

NAGRODY
Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą 9. Półmaraton im. Janusza Kusocińskiego otrzymają na mecie pamiątkowe medale.
Zdobywcy miejsc I -III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn oraz zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacjach wiekowych otrzymają pamiątkowe statuetki.
Dodatkowo Organizator przewiduje nagrody pieniężne w formie voucherów dla 6 pierwszych mężczyzn i 6 pierwszych kobiet na mecie biegu.

Wysokość nagród: (dotyczy kategorii OPEN):

Za zajęcie I miejsca w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn nagrody w formie voucherów na sprzęt sportowy – 1500,00 zł.

Za zajęcie II miejsca w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn – nagrody w formie voucherów na sprzęt sportowy – 1000,00 zł.

Za zajęcie III miejsca w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn – nagrody w formie voucherów na sprzęt sportowy – 500,00 zł.

Za zajęcie IV miejsca w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn – nagrody
w formie voucherów na sprzęt sportowy – 300,00 zł.

Za zajęcie V miejsca w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn – nagrody w formie voucherów na sprzęt sportowy – 200,00zł.

Za zajęcie VI miejsca w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn – nagrody

w formie voucherów na sprzęt sportowy 100,00 zł.

Kwoty są jednakowe dla mężczyzn i dla kobiet. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród rzeczowych w wybranych przez siebie kategoriach
i klasyfikacjach oraz do stworzenia dodatkowych klasyfikacji.

NOCLEGI, WYŻYWIENIE I INNE ŚWIADCZENIA

Wszystkim chętnym, którzy nadeślą na adres mailowy Pana Dariusza Ćiećwierza: d.ciecwierz@polmaraton.pwz.pl odpowiednią informację (imię, nazwisko, numer PESEL oraz numer telefonu) Organizator zapewnia bezpłatne miejsce noclegowe w hali sportowej LKS „Olymp” Błonie w nocy 17/18 sierpnia 2019 r. Organizator nie zapewnia materaców ani śpiworów. Skierowania na noclegi będą wydawane w Biurze Zawodów. Zawodnicy będą przyjmowani na nocleg za okazaniem skierowania.
Uwaga! Zgłoszenie z zaznaczoną rezerwacją musi dotrzeć do organizatora najpóźniej do 14 sierpnia (wtorek) 2019 r. Liczba miejsc noclegowych jest ograniczona. Zabrania się wnoszenia i spożywania na hali noclegowej alkoholu oraz przebywania na jej terenie pod wpływem alkoholu. Osoby, które nie podporządkują się temu zakazowi zostaną z sali usunięte.
Płatne noclegi (około 8 km w kierunku północnym od linii startu): na hasło „Półmaraton PWZ” noclegi z 10% zniżką w: Julinek 1, 05-084 Leszno k/Błonia, +48 22 725 83 73, recepcja@julinek.com.pl, www.julinek.com.pl
Organizator zapewnia zawodnikom po ukończeniu biegu transport, z mety w Borzęcinie Dużym, do miejsca startu w Błoniu. Autobusy będą odjeżdżać w miarę zapełniania się.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie
  z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1).
 2. Przekazanie danych osobowych Uczestników jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w Półmaratonie.
 3. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania, jak i złożenia sprzeciwu co do ich dalszego przetwarzania przez Organizatora.
 4. Administratorem Danych Osobowych jest: Datasport ul. Okrężna 22, 58-310 Szczawno-Zdrój, NIP: 886-002-17-67.
 5. Dane osobowe Uczestników umieszczone w Formularzu Rejestracyjnym mogą być przetwarzane:
  a) w zakresie prowadzenia i realizacji 9. Półmaratonu im. Janusza Kusocińskiego,
 6. w celu przyszłych działań marketingowych dotyczących działalności, produktów
  i usług Organizatora oraz podmiotów z nim powiązanych. Po otrzymaniu zgody Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika
  w zakresie niezbędnym dla potrzeb realizacji imprezy 9. Półmaraton im. Janusza Kusocińskiego, Organizator będzie uprawniony do wysyłania Uczestnikom
  w dowolnym czasie wiadomości w zakresie prowadzenia i realizacji Półmaratonu oraz funkcjonowania strony internetowej (przypomnienia, komunikaty systemowe, powiadomienia techniczne, ważne ogłoszenia).
 7. Ponadto, na podstawie udzielonej zgody dane osobowe Uczestnika będą wykorzystywane w celu informowania go o przyszłych imprezach Organizatora,
  a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.
 8. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku poprzez jego sporządzenie, utrwalanie i rozpowszechnianie przez Organizatora dla celów realizacji
  i promocji Półmaratonu im. Janusza Kusocińskiego w rozumieniu przepisów ustawy
  z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.) i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.) i udziela nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji:
  a) utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie
  w dowolnej formie,
 9. wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
 10. zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
 11. publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i remitowanie,
  a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
 12. zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach, ulotkach, broszurach, prezentacjach, bilbordach,
 13. emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe. przymocowane do przedniej części koszulek sportowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja (obcinanie, zaginanie, itp.) jest zabroniona i grozi dyskwalifikacją.
Przebywanie na trasie 9. Półmaratonu im. Janusza Kusocińskiego bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę trasy biegu. Zabrania się poruszania po trasie biegu na rowerach, rolkach, deskorolkach oraz innych urządzeniach mechanicznych bez ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolone jest również korzystanie z kijków typu nordic walking.
Pod groźbą dyskwalifikacji zabrania się wbiegania na krawężniki, chodniki i inne części drogi niebędące jezdnią. Zawodnicy skracający wyznaczoną przez organizatora trasę biegu będą dyskwalifikowani.
Pisemne protesty dotyczące organizacji i wyników biegu przyjmowane są do dnia 19 sierpnia (poniedziałek) 2019 r. do godziny 12:00 na adres mailowy: rkarpinski@pwz.pl. Protesty będą rozpatrywane w ciągu 48 godzin, zaś ostateczne i oficjalne wyniki zawodów zostaną ogłoszone najpóźniej w dniu 16 września 2019 r.
Depozyty: zawodnicy mogą zdeponować rzeczy w autokarze przy bramie wjazdowej LKS „Olymp” Błonie, otrzymają tam worek oznaczony numerem startowym. Worek można odebrać na mecie biegu tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.
Uwaga: zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów. Organizator nie ubezpiecza zawodników. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika bezpośrednio przed startem oraz w czasie biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez Uczestnika.
Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi 9. Półmaratonu im. Janusza Kusocińskiego.

Dyrektor 9. Półmaratonu
im. Janusza Kusocińskiego
– Radosław Karpiński