Regulamin

7 Półmaraton im. Janusza Kusocińskiego

CEL
1. Upamiętnienie sylwetki wielkiego człowieka i sportowca Janusza Kusocińskiego mieszkańca Powiatu Warszawskiego Zachodniego – Gminy Ożarów Mazowiecki. Popularyzacja, promocja sportu i zdrowia, a także zachęcanie do aktywnego spędzania wolnego czasu.
2. Promocja Mazowsza, Promocja Powiatu Warszawskiego Zachodniego oraz Miasta i Gminy Błonie, Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki, Gminy Stare Babice i Gminy Leszno, Gminy Kampinos.

ORGANIZATOR I PARTNERZY
Organizatorem biegu jest: Uczniowski Klub Sportowy ,,Bieniewiczanka” Bieniewice.
Adres: Uczniowski Klub Sportowy ,,Bieniewiczanka” Bieniewice, ul. Błońska 62, 05-870 Błonie, NIP: 118-201-99-09.

Partnerzy:
Powiat Warszawski Zachodni, Gmina Błonie, Gmina Ożarów Mazowiecki, Gmina Stare Babice, Gmina Leszno, Gmina Kampinos, Gmina Izabelin

Biuro organizacyjne półmaratonu:
Uczniowski Klub Sportowy ,,Bieniewiczanka” Bieniewice,
ul. Błońska 62, 05-870 Błonie, NIP: 118-201-99-09.

Dyrektor Półmaratonu – Marek Parafiniuk – kom: 606 372 442,
e-mail: marekparafiniuk65@poczta.onet.pl

Koordynator – Katarzyna Mielcarz – sprawy organizacyjne/wolontariat
kom: 606 895 911, e-mail: kmielcarz@wp.pl

Koordynator – Iwona Kołodyńska – Adamczyk – sprawy organizacyjne/promocja, kom: 735 976 838, e – mail: ikolodynska@pwz.pl

Koordynator – Maciej Żukiewicz – sprawy organizacyjne, kom: 510 186 108, e – mail: maciek.zukiewicz@bieganie.pl

TERMIN I MIEJSCE
Półmaraton odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2017 r. (niedziela) ze startem
w Błoniu przy ul. Lesznowskiej (okolice LKS „Olymp” Błonie) i metą w Borzęcinie Dużym przy ul. Jana III Sobieskiego (Ogólnodostępna Strefa Rekreacji Dziecięcej
w Gminie Stare Babice).

Start Półmaratonu nastąpi o godzinie 10:00. Linia startu zostanie zamknięta po 10 minutach od strzału startera.
Długość trasy: 21,0975 km. Trasa atestowana. Trasa jest w całości asfaltowa i płaska. Trasa posiada jedną agrafkę o długości 860 m i zaczynającą się na około 15km.
Trasa będzie oznaczona znakami poziomymi co 1 kilometr i pionowymi co 5 kilometrów.

POMIAR I LIMIT CZASU
Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 3 godziny.
Zawodnicy, którzy po upływie 3 godziny od strzału startera nie dotrą do mety, ale przekroczą już znacznik 20 kilometra otrzymują dodatkowo 10 minut na dotarcie do mety i regulaminowe ukończenie biegu. Pozostałe osoby znajdujące się na trasie zobowiązane są do przerwania biegu i zejścia z trasy lub dojechania do mety mikrobusem/autokarem z napisem „KONIEC BIEGU”.
Każdy zawodnik podczas weryfikacji otrzyma numer startowy zintegrowany z chipem do pomiaru czasu. Jego właściwe zamocowanie (na przodzie koszulki) jest warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym.

PUNKTY ODŻYWIANIA, ODŚWIEŻANIA I KONTROLNE
Punkty regeneracyjne zaopatrzone w napój izotoniczny, wodę i banany będą rozmieszczone w odstępach co ok. 5 km. Na trasie znajdować się będą trzy punkty odżywiania (5, 10, 15 km). Dodatkowy punkt odżywiania będzie zlokalizowany około 18-20 km w przypadku upalnej pogody. Organizator nie przyjmuje prywatnych odżywek zawodników.

BIURO ZAWODÓW
Biuro Zawodów będzie czynne:
– 19 sierpnia (sobota) w godzinach 15:00 – 21:00
– 20 sierpnia (niedziela) w godzinach 7:30 – 9:15

Adres Biura Zawodów: LKS Olymp Błonie, 05-870 Błonie, ul. Lesznowska 15a.
W Biurze Zawodów zawodnicy otrzymują pakiety startowe. Pakiety startowe zawierają: numer startowy zintegrowany z chipem do pomiaru czasu, agrafki, pamiątkową koszulkę oraz pakiet sponsorski.
W dniu startu organizator nie zapewnia pełnego pakietu startowego (nie dotyczy numeru startowego i medalu.

UCZESTNICTWO
W Półmaratonie prawo startu mają te osoby, które najpóźniej do dnia 20 sierpnia 2017 roku ukończą 18 lat. Wszyscy zawodnicy startujący w Półmaratonie muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów podczas odbioru pakietów startowych w dniach
19-20 sierpnia 2017 r.
Odbiór numeru startowego odbywa się na podstawie dokumentu ze zdjęciem.
Nie wymaga się zaświadczenia lekarskiego. Zawodnik podpisuje dobrowolne oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na start w Półmaratonie.
Możliwy jest odbiór pakietu startowego przez osobę upoważnioną na podstawie upoważnienia i kserokopii dokumentu ze zdjęciem.
Organizator nie wyraża zgody na start osób z numerem startowym przypisanym do innego zawodnika. Zawodnik startujący z numerem startowym, do którego przypisane są dane innej osoby jest dyskwalifikowany.
Zapisując się na półmaraton, zawodnik automatycznie oświadcza, że zapoznał się
z regulaminem zawodów i zobowiązuje się go przestrzegać.
Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numer startowy oraz chip. Numery startowe muszą być przymocowane do koszulek sportowych na piersiach. Niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w części lub w całości oraz ich modyfikowanie. Zawodnicy startujący bez widocznych numerów startowych są dyskwalifikowani.
Półmaratonie udział biorą jedynie biegacze. Organizator nie dopuszcza do udziału w biegu osób na wózkach oraz rolkarzy.
Dopuszcza się możliwość startu zawodników z wózkami dziecięcymi typu „Jogger”.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.
Uczestników Półmaratonu obowiązują przepisy ustawy o ruchu drogowym oraz niniejszy regulamin.
Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających i dopingujących.
Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli antydopingowej.
Decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania biegu są ostateczne i niezmienne.
Organizator określa limit startujących na 1000 osób. Limit ten może zostać zmieniony wedle uznania organizatora.
Mile widziany występ w koszulce 7. Półmaratonu przekazanej w pakiecie startowym.

ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej- www.polmaraton.pwz.pl, www.maratonypolskie.pl

Zgłoszenia online zostaną zawieszone w dniu 14 sierpnia 2017 roku. Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów 7. Półmaratonu w dniach 19 sierpnia (sobota) w godzinach 15:00 – 21:00 oraz 20 sierpnia (niedziela) w godzinach 7:30 – 9:15 – jeśli limit 1000 miejsc nie zostanie wcześniej wyczerpany.

UWAGA! Zapisy zostaną zamknięte w momencie osiągnięcia limitu 1000 opłaconych/zaksięgowanych zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia limitu uczestników.

OPŁATY
Opłata startowa wynosi:
– do dnia 13 sierpnia: 60 zł
– od 14 sierpnia opłata startowa możliwa będzie do realizacji tylko w dniu zawodów, tylko w biurze zawodów i wynosić będzie 80 zł (jeżeli limit miejsc nie zostanie wcześniej wyczerpany).
Po uprzednim zarejestrowaniu się w systemie zapisów na stronie internetowej każdy uczestnik jest zobowiązany do wniesienia opłaty startowej w ciągu 7 dni od momentu dokonania zgłoszenia/rejestracji. W przeciwnym wypadku jego zgłoszenie zostanie usunięte !!!
Opłatę należy wpłacać na konto bankowe: 62 8015 0004 0051 3933 2050 0002, Uczniowski Klub Sportowy ,,Bieniewiczanka” Bieniewice, ul Błońska 62, 05-870 Błonie, z dopiskiem: „7. Półmaraton im. J. Kusocińskiego”. Należy podać Imię Nazwisko oraz datę urodzenia.
WAŻNE !!! Kompleksowe zgłoszenie zawodnika to rejestracja elektroniczna wraz z wniesieniem opłaty startowej. Na liście zgłoszonych będą wyświetlane jedynie zgłoszone osoby z opłaconym startem. Najszybsze przydzielenie numeru startowego (po uprzedniej elektronicznej rejestracji) daje opłata poprzez system „dotpay”.

Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, ostatnim dniem wnoszenia opłaty online jest dzień 13 sierpnia (niedziela) 2017 r. Po tym terminie opłaty można dokonać w biurze zawodów w LKS „Olymp” 05-870 Błonie ul. Lesznowska 15 A w dniu 19 sierpnia (sobota) w godzinach 15:00 – 21:00 oraz dnia 20 sierpnia (niedziela) 7:30 – 9:15. (jeśli limit miejsc nie zostanie wyczerpany wcześniej).
O wyczerpaniu limitu miejsc organizator poinformuje na stronie www.polmaraton.pwz.pl.
Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.
Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi niezależnie od przyczyn. Nie ma możliwości przenoszenia raz wniesionej opłaty na rzecz innego zawodnika.

KLASYFIKACJE
Podczas Półmaratonu prowadzone będą następujące klasyfikacje:
– klasyfikacja generalna mężczyzn i kobiet,
– klasyfikacje wiekowe w podziale na kobiety i mężczyzn:
K-20 – M-20 (rocznik 1999-1988)
K-30 – M-30 (rocznik 1987-1978)
K-40 – M-40 (rocznik 1977-1968)
K-50 – M-50 (rocznik 1967-1958)
K-60 – M-60 (rocznik 1957 i 1948)
K-70 – M-70 (rocznik 1947 i starsi)
– kategoria drużynowa 3 najlepszych zawodników (suma czasów 3 najlepszych zawodników z drużyny) mogą być drużyny mieszane damsko-męskie,
– trzech najlepszych zawodników z Powiatu Warszawskiego Zachodniego,
– trzy najlepsze zawodniczki z Powiatu Warszawskiego Zachodniego,
– trzy najlepsze zawodniczki z samorządów,
– trzech najlepszych zawodników z samorządów.

NAGRODY
Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą Półmaraton otrzymają na mecie pamiątkowe medale.
Zdobywcy miejsc I -III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn oraz zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacjach wiekowych otrzymają pamiątkowe statuetki.
Dodatkowo Organizator przewiduje nagrody pieniężne w formie voucherów dla 6 pierwszych mężczyzn i 6 pierwszych kobiet na mecie biegu.
Wysokość nagród: (dotyczy kategorii OPEN):
Za zajęcie I miejsca w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn nagrody w formie voucherów na sprzęt sportowy – 1500,00,- zł
Za zajęcie II miejsca w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn – nagrody w formie voucherów na sprzęt sportowy – 1000 zł
Za zajęcie III miejsca w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn – nagrody w formie voucherów na sprzęt sportowy -500 zł
Za zajęcie IV miejsca w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn – nagrody
w formie voucherów na sprzęt sportowy – 300 zł
Za zajęcie V miejsca w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn – nagrody
w formie voucherów na sprzęt sportowy – 200 zł
Za zajęcie VI miejsca w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn – nagrody
w formie voucherów na sprzęt sportowy 100 zł
Kwoty są jednakowe dla mężczyzn i dla kobiet.
Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród rzeczowych
w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach oraz do stworzenia dodatkowych klasyfikacji.

NOCLEGI, WYŻYWIENIE I INNE ŚWIADCZENIA
Wszystkim chętnym, którzy nadeślą na adres mailowy Macieja Żukiewicza: maciek.zukiewicz@bieganie.pl odpowiednią informację (imię, nazwisko, numer PESEL oraz numer telefonu) Organizator zapewnia bezpłatne miejsce noclegowe w hali sportowej LKS „Olymp” Błonie w nocy 19/20 sierpnia 2017 r. Organizator nie zapewnia materaców ani śpiworów. Skierowania na noclegi będą wydawane w Biurze Zawodów. Zawodnicy będą przyjmowani na nocleg za okazaniem skierowania.
Uwaga! Zgłoszenie z zaznaczoną rezerwacją musi dotrzeć do organizatora najpóźniej do 16 sierpnia (środa) 2016 r. Liczba miejsc noclegowych jest ograniczona. Zabrania się wnoszenia i spożywania na hali noclegowej alkoholu oraz przebywania na jej terenie pod wpływem alkoholu. Osoby, które nie podporządkują się temu zakazowi zostaną z sali usunięte.
Płatne noclegi (około 8 km w kierunku północnym od linii startu): na hasło „Półmaraton PWZ” noclegi z 10% zniżką w: Julinek 1, 05-084 Leszno k/Błonia, +48 22 725 83 73, recepcja@julinek.com.pl,www.julinek.com.pl
Wszyscy uczestnicy biegu otrzymują możliwość korzystania z punktów odświeżania na trasie biegu oraz pakiet regeneracyjny na mecie (napoje, ciepły posiłek).
Dodatkowo Organizator zapewnia obsługę medyczną, możliwość skorzystania z pomocy fizjoterapeutów, depozyt ubraniowy na czas trwania biegu oraz możliwość skorzystania z natrysków.
Organizator zapewnia zawodnikom po ukończeniu biegu transport, z mety w Borzęcinie Dużym, do miejsca startu w Błoniu. Autobusy będą odjeżdżać w miarę zapełniania się.

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Przekazanie danych osobowych Uczestników jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w Półmaratonie. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania, jak i złożenia sprzeciwu co do ich dalszego przetwarzania przez Organizatora.

Administratorem danych osobowych jest: Datasport ul. Okrężna 22, 58-310 Szczawno-Zdrój, NIP: 886-002-17-67
Dane osobowe Uczestników umieszczone w Formularzu Rejestracyjnym mogą być przetwarzane:
a) w zakresie prowadzenia i realizacji Półmaratonu,
b) w celu przyszłych działań marketingowych dotyczących działalności, produktów i usług Organizatora oraz podmiotów z nim powiązanych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
Po otrzymaniu zgody Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w zakresie niezbędnym dla potrzeb realizacji imprezy 7. Półmaraton im. Janusza Kusocińskiego, Organizator będzie uprawniony do wysyłania Uczestnikom w dowolnym czasie wiadomości w zakresie prowadzenia i realizacji Półmaratonu i funkcjonowania Strony Internetowej (przypomnienia, komunikaty systemowe, powiadomienia techniczne, ważne ogłoszenia). Ponadto, dane osobowe Uczestnika będą wykorzystywane w celu informowania Uczestnika o przyszłych imprezach Organizatora, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek sportowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja (obcinanie, zaginanie, itp.) jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
Przebywanie na trasie 7. Półmaratonu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę trasy biegu. W szczególności zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach, rolkach, deskorolkach oraz innych urządzeniach mechanicznych bez ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolone jest również korzystanie z kijków typu nordic walking.
Pod groźbą dyskwalifikacji zabrania się wbiegania na krawężniki, chodniki i inne części drogi niebędące jezdnią. Zawodnicy skracający wyznaczoną przez organizatora trasę biegu będą dyskwalifikowani.
Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są do dnia 21 sierpnia (poniedziałek) 2017 do godziny 12:00 na adres mailowy: marekparafiniuk65@poczta.onet.pl Protesty będą rozpatrywane w ciągu 48 godzin, zaś ostateczne i oficjalne wyniki zawodów zostaną ogłoszone najpóźniej w dniu 11 września 2017 r.
Depozyty: zawodnicy mogą zdeponować rzeczy w autokarze przy bramie wjazdowej LKS „Olymp” Błonie, otrzymają tam worek oznaczony numerem startowym. Worek można odebrać na mecie biegu tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego Organizator jest zwolniony
z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.
Uwaga: zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.
Organizator nie ubezpiecza zawodników. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w bezpośrednio przed startem oraz w czasie biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika.
Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi 7. Półmaratonu im. Janusza Kusocińskiego.

Dyrektor 7. Półmaratonu
im. Janusza Kusocińskiego
– Marek Parafiniuk